Thursday, April 26, 2012

Bagaimana Manusia Boleh Mengingat

Berdasarkan Philip (1950), manusia boleh mengingat.

  • Dibaca                                   10 %
  • Mendengar                             20 %
  • Dilihat                                     30 %
  • Didengar dan dilihat                 50 %
  • Disebut atau diucap                 70 %
  • Yang dilakukan                       90 %
Sumber : Abd. Rahman Daud.1999. Teknologi Pendidikan(Konsep, Peranan dan Perkembangan), 137-138.

No comments:

Post a Comment